Regulamin wycieczki szkolnej-najważniejsze aspekty.

Regulamin wycieczki szkolnej-najważniejsze aspekty.

Regulamin wycieczki szkolnej można podzielić na: regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz regulamin zachowania w czasie trwania wycieczki. Pod regulaminem uczeń oraz rodzic powinni złożyć podpis, który potwierdza, iż uczestnik zapoznał się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania. W przypadku rażących uchybień i nieprzestrzegania obowiązujących zasad przez ucznia, na prośbę kierownika wycieczki, rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka z miejsca wyjazdu. Po przygotowaniu programu wycieczki i ustaleniu wszystkich aspektów organizacyjnych, należy poinformować uczestników o podjętych ustaleniach, w tym o obowiązującym regulaminie.

Regulamin wycieczki szkolnej opracowuje się w głównej mierze w oparciu o: 

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U z 2018r., poz.1055
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.
  3. Statut szkoły
  4. Kodeks pracy

Poniżej odpowiadamy na pytania formalne dotyczące procesu tworzenia regulaminu:

Kto zobowiązany jest do przygotowania regulaminu?
Zespół wychowawczy lub zespół nauczycieli powołany przez dyrektora.

Kto akceptuje regulamin?
Treść regulaminu uzgadniana jest z dyrektorem, który zatwierdza go i podpisuje. W tym celu składa na nim pieczęć szkoły i pieczątkę imienną.

W jakim terminie sporządza się regulamin?
Regulamin sporządza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Kto otrzymuje regulamin?
Regulamin udostępnia się wychowawcom klas, którzy to przedstawiają go uczniom i rodzicom. Każdy z rodziców i uczniów powinien mieć możliwość zapoznania się z dokumentem, więc szkoła może go również zamieścić na własnej stronie internetowej. Sekretarz szkoły rejestruje regulamin i odpowiednio go oznacza.

Jak długo przechowuje się regulamin i co jaki czas należy go aktualizować?
Regulamin powinien być przechowywany przez 5 lat i aktualizowany każdorazowo po zmianie przepisów związanych z organizacją wycieczek.

Regulamin organizacji wycieczki szkolnej definiuje (przykładowo):

– cel wycieczki np. poznanie kultury i języka innych państw, upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania
minimalną liczebność grupy uczniów przy której może zostać zorganizowana wycieczka  
jakie są dopuszczalne rodzaje wycieczek oraz jak wygląda organizacja w każdym z ich przypadku: np. wycieczka rowerowa liczebność: 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów; wycieczka autokarowa – liczebność grupy :1 opiekun na 15 uczniów
kto może być kierownikiem i opiekunem wycieczki oraz jakie obowiązki spoczywają na nich podczas wyjazdu, np. kierownik wycieczki opracowuje program, harmonogram oraz regulamin wycieczki; opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, sprawdza liczbę uczestników podczas wyjazdu
jakie dokumenty zobowiązany jest przedstawić kierownik wycieczki, tj. karta wycieczki, listę uczniów uczestniczących w wycieczce, pisemne zgody rodziców, regulamin z podpisami uczniów i rodziców
– jakie dokumenty musi dostarczyć rodzic przed wyjazdem np. karta uczestnika wycieczki 
– jak przebiega finansowanie wyjazdu
jak postępować w przypadku niepełnosprawnego uczestnika np. organizatorzy powinni zapewnić warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności
– informacje o ubezpieczeniu uczestników wyjazdu np. uczestnicy wycieczek podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w wycieczkach zagranicznych – ubezpieczeniu od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków
– określa miejsce zbiórki przed planowaną wycieczką

Regulamin zazwyczaj posiada dodatkowe załączniki (wzory dokumentów):

– karta wycieczki z harmonogramem na każdy dzień
– lista uczestników z adresem i telefonem do rodziców
– wzór rozliczenia wycieczki
– plan finansowy wycieczki
– pisemna zgoda rodziców na udział w wycieczce (inna w przypadku zawodów sportowych)

Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki definiuje (przykładowo):

– do czego zobligowany jest uczeń, np. do posiadania legitymacji szkolnej, ubioru adekwatnego do charakteru wycieczki i stawienia się na miejscu zbiórki o wyznaczonej godzinie, zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany, dbać o czystość wokół siebie
– zasady panujące w autokarze i podczas samego zwiedzania z grupą np. nie należy oddalać się od grupy, nie wolno spacerować po autokarze podczas jazdy, należy stosować się do zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki/opiekunów   
– co jest zakazane podczas wycieczki, np. palenie papierosów, picie alkoholu lub zażywanie narkotyków
– jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie regulaminu, np. konsekwencje wyciągane są zgodnie z zasadami oceniania zachowania w danej szkole; zawiadomienie rodziców/opiekunów prawnych czy dyrektora szkoły; konsekwencje finansowe za szkody     materialne. Osoba łamiąca regulamin wycieczki, łamie jednocześnie regulamin szkoły, w związku z czym może zostać ukarana w sposób przewidziany w statucie szkoły.

Dodatkowo mogą być dołączone inne dokumenty mówiące o zasadach bezpieczeństwa stosowanych przy konkretnych typach wycieczek:

– zasady poruszania się po drodze w czasie trwania wycieczki
– zasady zachowania się w czasie korzystania ze środków komunikacji
– zasady zachowania się na kąpieliskach, nad morzem, czy w górach itp.

Regulamin a wytyczne sanitarne

Patrząc na tworzenie regulaminu w dobie pandemii koronawirusa, warto uzupełnić wytyczne o dodatkowe punkty, które będą uwzględniały stosowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa i środków sanitarnych.

Rekomendujemy, aby dodać poniższe zapisy:

Wszyscy uczestnicy wycieczki są zobowiązani do przestrzegania najważniejszych zasad bezpieczeństwa:
– dbania o higienę, w szczególności częstego mycia/dezynfekowania rąk
– niezwłocznego zgłaszania wszelkich niepokojących objawów chorobowych takich jak kaszel, duszności, podwyższona temperatura, złe samopoczucie
– korzystania z osłon na usta i nos na polecenie pilota wycieczki, kierownika wycieczki lub opiekuna
– w trakcie zwiedzania obiektów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danym obiekcie, np. w muzeach i innych obiektach zamkniętych może być konieczność używania zasłony na usta i nos lub ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w danym pomieszczeniu.

Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce organizowanej, w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z oddziałem/klasą wyznaczoną przez dyrektora.